Wereldwijde levering
Gratis verzending binnen Nederland

Algemene Voorwaarden BensonTrade

1. Definities

Klant: De (rechts)persoon met wie BensonTrade een overeenkomst heeft gesloten.
Producten: De door BensonTrade aan te bieden producten zoals schriftelijk en/of mondeling is overeengekomen.
Diensten: De door BensonTrade te verlenen diensten zoals schriftelijk en/of mondeling is overeengekomen.
Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen BensonTrade en Klant.
Website: De website van BensonTrade
Webwinkel: De door de BensonTrade beheerde webwinkel, bestaande uit het totale aanbod van producten en diensten die door BensonTrade geleverd kunnen worden.

2. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en opdrachten tussen BensonTrade en haar Klant. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk met BensonTrade zijn overeengekomen. BensonTrade behoudt zich het recht voor deze voorwaarden ten alle tijde te wijzigen.

3. Overeenkomst

De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van het aanbod en bevestiging door BensonTrade. Door het plaatsen van een bestelling (of op andere manier aanvaarden van een offerte, voorstel of afspraak) aanvaardt de Klant deze voorwaarden. De Klant wordt geacht de algemene voorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben. BensonTrade behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Alle aanbiedingen van BensonTrade zijn vrijblijvend. Indien BensonTrade de bestelling om onvoorziene redenen niet kan uitvoeren, zal dit zo snel mogelijk naar de Klant gecommuniceerd worden. De Klant kan hiervoor geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding en/of andere rechten.

Bij annulering van een overeenkomst m.b.t. speciaal bestelde of samengestelde producten houdt BensonTrade zich het recht voor 10% van de aankoopsom te verhalen op de Klant.

BensonTrade heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst indien de klant: overlijdt; onder curatele wordt gesteld; in staat van faillissement wordt verklaard; een verzoek tot surseance van betaling indient of er beslag wordt gelegd op (een deel van) zijn eigendommen.

Bij alle producten die door BensonTrade aan de Klant geleverd worden, geschiedt de levering onder eigendomsvoorbehoud zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek. Eigendom van het producten (of de producten) zal pas overgaan naar de Klant wanneer er volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de afmetingen van met de handgemaakte producten. Doordat deze producten met de hand zijn gemaakt kan de exacte maat per product verschillen.

4. Prijzen

Alle genoemde prijzen op bensontrade.nl zijn inclusief Nederlandse BTW.
BensonTrade is gerechtigd prijzen te wijzigen. Wijzigingen worden verwerkt in de productbeschrijvingen op de website. De prijzen bij leveringen aan bedrijven zijn exclusief Nederlandse BTW. Aan een verkeerde prijsstelling kunnen geen rechten ontleend worden.

5. Betaling & Levering

BensonTrade informeert de Klant bij betalingsingang. BensonTrade biedt betaalmogelijkheden als overschrijving per bank, iDEAL, Paypal, creditcard, verzending onder rembours en contante betaling bij aflevering (bij producten met een waarde van € 1000,00 en meer).

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betaling-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten en BTW, vermeld. Betaling geschiedt vooraf bij aflevering aan de postbode (onder rembours) of contant bij aflevering (Thuisbezorgservice).

Betaalmogelijkheden:

A) Creditcard (wij accepteren Visa, Mastercard en Maestro).
B) iDeal (via een Nederlandse bankrekening).
C) Paypal.
D) Verzending onder rembours. U betaalt contant aan de bezorger bij aflevering.
E) Bankoverschrijving.

De standaard (gratis) verzending van producten geschiedt op eigen risico van de klant. BensonTrade is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het niet succesvol afleveren van pakketten en/of enveloppen die niet verzekerd zijn door de klant. Het standaard (gratis) verzenden van kleine producten die in een enveloppe verzonden worden (zoals horlogebanden, kleine horlogetools of onderdelen) geschiedt tevens op eigen risico van de klant. Dit risico kunt u minimaliseren door in het bestelproces te kiezen voor verzekerde verzending. Weet u niet zeker hoe een product verzonden wordt? Vraagt u dit a.u.b. bij ons na.

BensonTrade is verplicht binnen dertig (30) dagen na ontvangst van uw bestelling te leveren, tenzij anders overeengekomen met de Klant. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad), zijn er om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen maximaal een (1) maand na plaatsing van de bestelling bericht, en heeft de klant in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren (uitgezonderd overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden).

Producten die bij ons of onze leveranciers op voorraad zijn kunnen binnen enkele werkdagen geleverd worden. De levertijd is afhankelijk zijn van onze leveranciers. De informatie omtrent de levertijd die wij verkrijgen van onze leveranciers geven wij door aan onze klant. Door de afhankelijkheid kan het voorkomen dat na een bepaalde periode een dergelijk product niet leverbaar blijkt. Wij informeren de klant direct wanneer wij hierover worden ingelicht door onze leveranciers. Op dat moment kan de klant de overeenkomst ontbinden, of in samenspraak met BensonTrade omzetten naar een ander product.

De optionele verzekerde verzending biedt een verzekering tot maximaal € 500,00. In geval van een onjuiste aflevering, vermissing of beschadiging van het product tijdens het transport wordt tot maximaal dit bedrag gecompenseerd. Wanneer u een hogere verzekeringswaarde tijdens het transport wenst kunnen wij u voor verzending informeren over de tarieven.

In geval dat een pakket niet binnen een acceptabele periode wordt afgeleverd nadat het is verzonden door BensonTrade zal de transporteur gevraagd worden om een actuele status te overleggen al dan niet een onderzoek op te starten. Dit onderzoek door Fedex, PostNL of DPD kan enkele werkdagen tot weken duren. Pas op het moment dat de transporteur conclusie neemt over de status van het pakket (afgeleverd, als verloren beschouwd, verkeerd afgeleverd of beschadigd) zal BensonTrade actie ondernemen in de vorm van het opnieuw verzenden van de bestelling of de verzekerde waarde van het pakket uitkeren aan de klant.

6. Retourneren

De klant is gehouden het artikel op eigen kosten en risico te retourneren. Voor het retourneren gelden enkele voorwaarden:

De klant heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren (schriftelijk of per e-mail). De klant heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. De klant krijgt dan het volledige orderbedrag (inclusief de standaard verzendkosten, niet zijnde de door de klant gekozen optionele aanvullende verzendkosten) gecrediteerd. De kosten voor retour zijn voor eigen rekening van de klant. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in originele staat (zoals door ons geleverd) en verpakking aan ons geretourneerd worden. Wij zullen vervolgens het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen (met de voorwaarde dat het te retourneren product door ons is ontvangen) na aanmelding van uw retour terugstorten.

De artikelen dienen in originele staat; nieuw, onbeschadigd, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking te worden geretourneerd. Daarnaast dient de officiële factuur plus het ingevulde retourformulier aanwezig te zijn. Bij producten die beschadigd of niet volledig geretourneerd worden staat het BensonTrade vrij naar eigen beoordeling een deel van het bedrag niet te retourneren als compensatie voor de beschadiging of het deel dat ontbreekt.

BensonTrade accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld of niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten worden niet geaccepteerd.

Speciaal bestelde of geassembleerde producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden, gezien het bestel en/of productieproces dusdanig geïndividualiseerd is. Deze bepaling is van toepassing op alle producten met een waarde van € 750,00 en hoger, die een levertijd hebben die langer is dan 6 werkdagen. Mocht BensonTrade deze algemene voorwaarde in een concreet geval in strijd met de redelijkheid en/of billijkheid achten kan BensonTrade ervoor kiezen als vervanging voor deze algemene voorwaarden annuleringskosten a 15% van de totale koopsom in rekening te brengen.

De Klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden, en eventuele schade, gebreken en of afwijkingen onverwijld aan BensonTrade te melden.

Indien een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt en tijdig door de klant met opgaaf van redenen bij ons is aangemeld, dan heeft de klant recht op vervanging of herstel van het ontbrekende.

Uw retourzending zal na ontvangst en controle per e-mail bevestigd worden. In geval van vooruitbetaling zal het aankoopbedrag door ons worden gecrediteerd binnen 30 werkdagen.

De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen ten alle tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd.

De Klant draagt het risico voor de gekozen verzend- en verpakkingsmethode. Eventuele beschadigingen en/of defecten komen voor risico en rekening van de Klant.

De betalingstermijn voor betalingen per factuur is 7 werkdagen (tenzij anders is overeengekomen). Indien betaling na afloop van de betalingstermijn nog niet heeft plaatsgevonden is de Klant rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Het rentepercentage bedraagt 3% per (gedeelte) van een kalendermaand. De kosten van inning bij wanbetaling komen volledig voor rekening van klant.

Indien betaling uitblijft na het versturen van een herinnering is BensonTrade gerechtigd de geleverde producten op te eisen volgens de wettelijke bepalingen van het Eigendomsvoorbehoud. Enkel bij volledige voldoening van het overeengekomen bedrag gaat de eigendom over op de Klant.

Levertijden zijn indicatief en worden per benadering aangegeven. BensonTrade is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit overschrijding van deze levertermijn. Als levermoment wordt beschouwd de factuurdatum.

7. Eigendomsbepaling

De absolute rechten, waaronder mede begrepen auteursrechten en (andere) intellectuele rechten op grafische producten, apparatuur, programmatuur, applicaties van de website bensontrade.nl berusten ten allen tijde bij BensonTrade.

8. Aansprakelijkheid

BensonTrade draagt zorg voor de producten die door haar aangeboden worden. Bij een defect product zal adequaat gereageerd worden om het defect te verhelpen. De Klant heeft recht op reparatie en/of vervanging. Het retourneren van de aankoopsom behoort niet tot de mogelijkheden, tenzij overeengekomen tussen BensonTrade en de Klant. BensonTrade behoudt zich het recht voor een product te vervangen voor een vergelijkbaar product.

De aansprakelijkheid voor gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik/misbruik van producten geleverd door BensonTrade is uitgesloten. BensonTrade is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet juist gebruiken of het gebruik in strijd met redelijkheid en billijkheid van door haar geleverde producten. BensonTrade is niet aansprakelijk voor de inhoud van de klantenreacties op haar website.

BensonTrade kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

9. Garantie

BensonTrade verleent op alle producten garantie tegen productiedefecten die zich binnen de garantieperiode openbaren. De garantie op de producten van BensonTrade is 12, 24 of 36 maanden vanaf de datum van aankoop (factuurdatum). Bij ieder product staat de garantieperiode in de productbeschrijving en op de factuur aangegeven. Uitzonderingen op de standaard garantie worden in de productbeschrijving en/of op de factuur aangegeven.

In het algemeen worden defecten gedekt door fabrieksgarantie die het resultaat zijn van onjuiste fabricage. Garantie wordt niet geboden jegens defecten die het resultaat zijn van handelingen of omstandigheden die geen relatie hebben met onjuiste fabricage.

Wanneer het product niet in overeenstemming wordt gebruikt, met de richtlijnen van de fabrikant of datgeen redelijkerwijs als normaal gebruik verwacht mag worden, kunnen bepaalde onderdelen of eigenschappen van het product uitgesloten worden van garantie.

Als officieel dealer leveren wij u bij vrijwel alle producten een garantieboekje, kaart of certificaat. Dit boekje of certificaat dient u te bewaren om bij ons of een willekeurige internationale dealer garantie te claimen.

Garantie wordt niet geboden in geval een onbevoegde reparatie of opening van het product heeft plaatsgevonden.

In geval van een defect dat onder garantie valt is restitueren van het aankoopbedrag is niet mogelijk. BensonTrade houdt zich het recht voor een vergelijkbaar model aan te bieden ter vervanging. Garantie kan enkel geclaimd worden met overlegging van de factuur en duidelijke beschrijving van het defect (zie formulier).

De garantie vervalt tevens wanneer a. artikelen gedragen c.q. gebruikt zijn, b. uzelf (of een derde) heeft getracht het gebrek te herstellen, c. u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Buiten de garantie vallen:

  • Batterij
  • Horlogeglas
  • Kroon (en drukknoppen/buttons)
  • Horlogeband en sluiting
  • Waterschade veroorzaakt door grote temperatuurverschillen of geopende kroon.
  • Waterschade veroorzaakt door het niet in acht nemen van de specifieke waterdichtheid van het horloge.
  • Handeling tot verzetten van de datum (dag, maand of jaar) in periode van 21:00u t/m 03:00u (bij een automatisch of mechanisch uurwerk).
  • Alle defecten veroorzaakt door menselijk handelen, niet vallend onder productiedefecten.
  • Handelingen waarvoor logischerwijs geen garantie geboden kan worden.

Retourneren voor garantie
Wanneer u een product wilt retourneren voor onderzoek en/of reparatie onder garantie vragen wij u vooraf contact met ons op te nemen. Het maken van aanspraak op garantie dient altijd gepaard te gaan met retourzending van het artikel zodat het artikel onderzocht kan worden. Na ontvangst onderzoeken wij het product en uw garantieaanvraag. Normaliter verzenden wij het product vervolgens naar het betreffende merk voor onderzoek en/of reparatie.

Wanneer het defect onder onze garantievoorwaarden valt wordt de reparatie kosteloos uitgevoerd. Mochten wij u geen garantie kunnen bieden op basis van onze garantievoorwaarden dan informeren wij u en bieden u een kostencalculatie aan. Deze kostencalculatie kunt u accepteren of afwijzen. Bij acceptatie dient u de reparatiekosten te voldoen alvorens de reparatie wordt uitgevoerd. Bij afwijzing behouden wij ons het recht voor onderzoekskosten en/of verzendkosten in rekening te brengen, waarna het product aan u wordt retour gezonden.

De reparatietijd is afhankelijk van het betreffende merk, land van oorsprong en beschikbaarheid van onderdelen. Wij kunnen u vooraf een indicatie van de reparatietijd aangeven. Normaliter duurt een standaard reparatie 2-4 weken.

10. Overmacht

BensonTrade is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Een in samenspraak met BensonTrade vastgestelde deadline m.b.t. de levering van een door BensonTrade speciaal te bestellen product komt pas na 4 werkdagen na het verstrijken van de deadline (redelijke termijn) in aanmerking als ontbindingsgrond. Bij ontbinding binnen de deadline of de extensie hiervan behoudt BensonTrade zich het recht toe 10% van de aankoopsom te verhalen op de klant.

11. Privacyverklaring

BensonTrade zal de gegevens van de Klant, alsmede de gegevens van de webshop van de Klant altijd uiterst zorgvuldig behandelen en nimmer aan derden verstrekken. Uitzondering hierop is wanneer een Klant zelf BensonTrade in media brengt en BensonTrade hierop redelijkerwijs gehouden is te reageren in de vorm van toepassing van hoor en wederhoor.

12. Informatie

BensonTrade kan niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde correct is, uitgesloten is van typefouten en/of onjuiste informatie verleend door leveranciers en/of derden.
BensonTrade kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (om het even welke) schade die, direct of indirect, voortkomt uit het gebruik van (de informatie op) de website.

13. Wijzigingen

BensonTrade is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

14. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en op iedere overeenkomst met BensonTrade is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele conflicten kunnen uitsluitend bij de daartoe bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.

15. BensonTrade gegevens

BensonTrade, Postbus 160, 6560 AD, Groesbeek.
E-mail: info@bensontrade.nl
Website: bensontrade.nl
ING rekening: 3177023
IBAN: NL08PSTB0003177023
BIC: PSTBNL21

16. Copyright en beschermde rechten

Op alle gepubliceerde teksten en afbeeldingen/foto´s op bensontrade.nl en/of andere websites in eigendom van BensonTrade rust een copyright dat eigendom is van BensonTrade. Inbreuk op de rechten van BensonTrade is onrechtmatig. Elk onrechtmatig gebruik van de hierboven omschreven rechten wordt bestraft met een boete van € 1000,00 per dag met een maximum van € 1.000.000.
Het geven van een mening/ervaring over BensonTrade in andere media staat vrij. Het staat BensonTrade vrij te reageren op dergelijke uitlatingen en inhoudelijk in te gaan op de situatie. Enige uitlatingen die feitelijk niet juist zijn of enkel bedoeld zijn BensonTrade te schaden zijn onrechtmatig. BensonTrade zal, met voorbehoud van rechten en weren, hiertegen juridisch optreden en alle schade die voortvloeit uit dergelijke onrechtmatige daad verhalen op de desbetreffende persoon en/of personen.

17. Privacy Policy

BensonTrade respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. BensonTrade zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
BensonTrade gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om het winkelen bij BensonTrade zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
BensonTrade verkoopt uw gegevens niet. BensonTrade zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. BensonTrade gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij BensonTrade geen cookies ontvangt.
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van BensonTrade, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.